‘Ua fa’a’amuhia ‘o Heitarauri nā te hō’ē ‘ā’ati ma’o ‘e ‘ua haere ‘oia i te fenua Marutea i Tuamotu. ‘Ia tae ‘oia i’ō, ‘ua ‘ape ‘ōna i te fa’ahina’arora’a o te ari’i vahine. Nō te ha’amana’o i tōna tere ti’a i ni’a i te tua o te ma’o, ‘ua fa’aho’i ‘oia i te hō’ē ‘āma’a miki miki.

Fa’a’amuhia ‘o Heitarauri nā te mau ma’o

I Pora Pora, ‘ua fa’ata’oto te tāne i tāna vahine hapu i ni’a i te ‘āretu. I te taime a fā mai te tamari’i, ‘ua ‘ite rāua ē, ‘aita ‘oia e hōho’a ta’ata. E mea menemene te pū fenua. ‘Ua fa’autahia ‘oia i raro i te tahi tumu ‘auti i piha’i iho i te hō’ē muriāvai.

‘Ia pō, ‘ua tupu te vero. ‘Ua vaipu’ehia ‘e ‘ua matara te ‘auti i te mata’i. ‘Ua topa taua tao’a menemene i roto i te pape, e pāinu atura i roto i te miti. I te muriāvai, tē oriori noa ra e piti ma’o ‘ ‘ua ‘afaro ‘oi’oi i ni’a iho mā te mana’o ē, e mā’a teie. ‘Ua ‘ite rāua te hā’uti’uti ra te pū fenua, ‘ua hahae rāua i te pū’ohu ‘e ‘ua fa mai te hō’ē ta’ata iti. Parau atura te ufa i te oni : « E fa’a’amu tāua iāna. ‘Ia rahi mai ‘oia i reira tāua e ‘amu ai iāna. » ‘Ua rave rāua i te tamari’i ‘e ‘ua fa’ahorohia ‘oia i roto i tō rāua ana i raro i te hōhonura’a o te moana.

Ti’a i ni’a i te tua o te ma’o 

‘Ua mā’iri te tahi tau matahiti ; ‘ua ho’i ‘o Heitarauri i te ‘iriātai ‘e ‘ua haere ‘oia e hi’ohi’o i te fenua Pora Pora. I reira ‘oia e ‘ite iā Pehu, hō’ē taure’are’a nō Tuamotu mai o tei titau manihini iāna i tōna fenua Marutea.

Tē tīa’i mai ra te ari’i vahine ‘e te nuna’a nō Marutea iā Heitarauri. Tē ‘ite ra rātou i te hō’ē ‘are rārahi ‘e te vai ra i ropu te hō’ē ta’ata ti’a noa i ni’a i te tua o te ma’o, ‘o Heitarauri ia teie ta’ata.  ‘Ia ‘ite i te reira, ‘ua parau ‘o Pehu : « ‘O tō’u hoa teie ! ». ‘Ua pau ‘o Heitarauri i ni’a i te fenua ‘e ‘ua parau ‘oia i tōna metua tāne ē, « Ananahi, ‘ia maru te rā e haere mai ‘oe e ti’i ia’ū . ‘Ia po ana’e, e ho’i tāua i tō tātou fenua ». Haere atura te metua tāne ‘e mo’e roa atu i roto i hōhonura’a o te moana.

Te fa’ari’ira’a hanahana nō Heitarauri i Marutea

Tē mata’ita’i noa ra te ari’i vahine i te purotu a Heitarauri. ‘Aita roa atu ‘oia i ‘ite i te hō’ē tāne nehenehe mai iāna. ‘Ua ‘ōpua ‘oia i te hō’ē ’ōro’a rahi nō Heitarauri ‘e ‘ua fa’aue ‘ato’a ‘oia ‘ia hāmani i te hō’ē fare iti nō rāua Heitarauri nō Pora Pora mai. E mea rahi te mā’a i ravehia. ‘Ua ‘amu te mau ta’ata, ‘ua inu ‘e ‘ua ‘ori…

‘Ua māramarama ‘o Heitarauri te fa’ahina’aro ra te ari’i vahine iāna.

Te rāmā a Heitarauri.

I reira, parau atura ‘o Heitarauri iā Pehu : « ‘Ua ‘ite au i te mana’o o te ari’i vahine, ‘aita rā vau e nehenehe e fāri’i. ‘O ‘oe te haere, e tomo ‘oe i roto i te fare iti ‘e e ha’avarevare ta’oto ‘oe. ‘Ia tomo atu te ari’i vahine i roto, e rave ‘oe e vahine nō ‘oe. E’ita ‘oia e ‘ite ».

Tomo atura ‘o Pehu i roto i te fare iti ‘e mo’e atura ‘o Heitarauri i te ‘ōro’a. ‘Ua ‘ite te ari’i vahine tōna mā’irira’a ‘e ‘ua mana’o ‘oia tei roto ‘ōna i te fare iti. Tomo atura ra te ari’i vahine i roto, ‘ua pohe te mau mori ti’a’iri terā ra tē ‘ite ra ‘oia i roto i te maru i te hō’ē tāne i ni’a i tōna ro’i. ‘Ua mana’o ‘ōna ē, ‘o Heitarauri tera ‘e haere atura i piha’i iho iā Pehu o tei rave ‘ei vahine nāna.

‘Ua fa’a’ati a’e ra ‘o Heitarauri i te fare iti mā te tuō : « ‘Eie tō’u hoa ‘o Pehu e rave ra i te ari’i vahine nō Marutea ‘ei vahine nāna ». Fa’aro’o atura te ari’i vahine ‘e ‘ite a’e ra e ‘o Pehu te ta’ata iāna ra.

‘Ia au i te peu mā’ohi, e fa’aipoipo te ari’i vahine i te ta’ata tāna i ta’oto. Nō te ‘ōpu hui mana mai ‘o Pehu, ahiri ‘aita, ‘ua ha’apohehia ‘oia. ‘Ua ti’a mai ra ‘o Heitarauri i mua i te ari’i vahine ‘e nā ‘ō atura : « I teienei, ‘ua hō’ē ‘orua ». ‘Ua haere ‘o Pehu i piha’i iho i te ari’i vahine nō te mirimiri i tōna ‘āvae mā te parau atu : « E ‘imi tō’u mata ia ‘oe i te mau tau ‘ato’a, tē hina’aro nei au e hāmani i te tahi fare iti nā māua » .

Hō’ē ‘āma’a Miki miki ‘ei ha’amana’ora’a

I te mahana i muri iho, ‘ua tape roa te rā ‘e ‘ua ‘itehia i te hō’ē ‘are i te ‘āfarora’a mai i ni’a i te fenua. ‘Ua ‘ite atu ‘o Heitarauri ē, ‘o tōna metua tāne terā ‘e ‘ua nā’ō a’e ra ‘oia : « E tā’u hoa ‘e ‘oe e te ari’i vahine, ‘ia hiti mai ā te rā i ni’a i tō ‘ōrua here ». I muri mai, ‘ua rave ‘oia i te hō’ē ‘āma’a miki miki ‘ei ha’amana’ora’a i teie fenua i fāri’i-maita’i-hia ‘ōna. Pa’uma atura ‘o Heitarauri i ni’a i te tua o te ma’o ‘e ho’i atu i tō rāua fenua. ‘Ia tae i tahatai i Fa’anui, rave atura ‘o Heitarauri i te ‘āma’a miki miki ‘e tanu atura.

O te tumu mikimiki mātamua roa ïa i tanuhia i Pora Pora.

Miki miki de Tahanea. Photo Tahiti Heritage / Claude Serra

Miki Miki, Aie, te tumu rā’au ui roa i te miti pāpa’a

Commentaires

Sources :

Récit extrait de la légende tirée d’un Puta tupuna (livre des anciens) de Bora Bora – Charles Manutahi, récits des anciens de Bora Bora. 1983
Topoguide de Bora Bora.
Photo 1 : Sylvain Girardot
Hurihia nā roto i te reo tahiti e BOURGERIE Tearere